Cộng Sự

Nguyễn Hữu Lộc - Cộng Sự Cấp Cao
Nguyễn Hữu Lộc - Cộng Sự Cấp Cao
  • 25/08/2021

Nguyễn Hữu Lộc hiện tại thụ lý những hồ sơ thuộc dạng phức tạp và tính cho tới nay, Nguyễn Hữu Lộc đã tiếp cận và thụ lý hằng trăm hồ sơ tại cấp Toà Phúc Thẩm trên toàn quốc. Nguyễn Hữu Lộc cũng thường xuyên giảng dạy cho các bạn cộng sự mới gia nhập công ty.

Xem thêm