Tập 30: Cà Phê Trưa (03/09/2021)

Tập 30: Cà Phê Trưa (03/09/2021)
Cập nhật tin tức COVID-19 tại Úc và VN. Lộ trình thoát khỏi Lockdown tại Bang Victoria. Thủ tướng Úc ủng hộ mở cửa, nói phong toả kéo dài là không bền vững.

Tags: ca phe trua | podcast 
Share: